Privacy

VERKLARING INZAKE PRIVACY & COOKIES FØRENA

Wij zijn ons ervan bewust dat u vertrouwen stelt in ons. Wij zien het dan ook als onze verantwoordelijkheid om uw privacy te beschermen. 

Onderstaande overeenkomst bestaat uit een verklaring inzake privacy & cookies en de omgang met persoonsgegevens (hierna gezamenlijk: ‘de ‘voorwaarden’). Deze privacypolicy is van toepassing op alle persoonsgegevens die FØRENA van u verwerkt en in het kader van de diensten die FØRENA gebruikt wanneer u behandeld wordt binnen onze spa, inclusief de gegevens van bezoekers van de website/webshop van FØRENA. U dient zich ervan bewust te zijn dat FØRENA niet verantwoordelijk is voor het privacybeleid van andere sites en bronnen. De verantwoordelijke voor de verwerking van de persoonsgegevens is FØRENA gevestigd aan Het Kleine Ambacht 8A te Druten. FØRENA verzamelt in het kader van haar dienstverlening persoonsgegevens van behandelende klanten en bezoekers van de website/webshop en diensten. FØRENA houdt zich in alle gevallen aan de eisen die de Wet Bescherming Persoonsgegevens stelt.

In deze privacypolicy beschrijven wij welke gegevens wij van u verwerken, hoe we dat doen en hoe u hiertegen bezwaar kunt maken. Deze privacypolicy kan van tijd tot tijd wijzigen.

PRIVACY

Gebruik van onze diensten 

Wanneer u zich aanmeldt voor een van onze diensten, het contactformulier, onze nieuwsbrief of wanneer u contact wenst te hebben met een van onze medewerkers, vragen we u om persoonsgegevens te verstrekken. Deze gegevens worden gebruikt om de dienst uit te kunnen voeren. De gegevens worden opgeslagen op beveiligde servers van een derde partij. Wij zullen deze gegevens niet combineren met andere persoonlijke gegevens waarover wij beschikken.

Gebruik website

Wanneer u onze website bezoekt c.q. daarop inlogt, ongeacht of u een bezoeker of gebruiker bent van de website, dan mogen wij uw persoonsgegevens vastleggen. Alle verzamelde persoonsgegevens blijven binnen de Europese Unie. Wij maken alleen gebruik van deze persoonsgegevens voor de hierin vermelde doeleinden en beschermen eventueel verzamelde persoonsgegevens in overeenstemming met de toepasselijke wetgeving. Deze verklaring bevat informatie over de doeleinden die wij nastreven bij de verwerking van op de website en/of de webshop verzamelde persoonsgegevens en de manier waarop u uw rechten met betrekking tot uw persoonsgegevens kunt uitoefenen.

Wanneer u de website en/of de webshop bezoekt, verzamelen en verwerken wij gegevens van u als bezoeker of gebruiker zodat wij u van informatie kunnen voorzien en/of bepaalde content, diensten en nieuws ter beschikking kunnen stellen en/of deze diensten, de website en/of het platform kunnen (door)ontwikkelen of optimaliseren ten behoeve van onze bedrijfsvoering.

Communicatie 

Indien u per e-mail of telefonisch contact met ons opneemt, gebruik maakt van webformulieren op de website en/of de webshop, dan wel per post of een ander offline communicatiemiddel contact met ons opneemt, dan verstrekt u bepaalde persoonsgegevens die wij kunnen bewaren om daarmee uw verzoek om inlichtingen te verwerken, in te gaan op verzoeken en om onze diensten, de website en/of de webshop te verbeteren.

Wanneer u een account bij FØRENA aanmaakt, dan dient u bepaalde persoonsgegevens te verstrekken (zoals uw e-mailadres, naam, adres en telefoonnummer). Bij aankoop van producten in onze online webshop dient u verder uw bank, naam en postcode voor controle van de betaling te verstrekken.

Door u verstrekte informatie mogen wij gebruiken om contact met u op te nemen, bijvoorbeeld over nieuwe diensten op de website en/of de webshop, om u aanbiedingen aan te bieden, of nieuwsbrieven of andere content of diensten waarvoor u mogelijk belangstelling hebt, tenzij u ons via welkom@forena.nl laat weten dat u geen aanbiedingen van FØRENA wenst te ontvangen. Wij gebruiken de website en/of de webshop niet om bijzondere gegevens te verzamelen zoals informatie over politieke opvattingen, ras, godsdienstige overtuiging, gezondheid, strafrechtelijke gegevens e.d.

Welke persoonsgegevens verwerken wij

Wij kunnen gegevens verzamelen en verwerken op de volgende manieren: i) informatie die u aan ons verstrekt via het contactformulier al dan niet per post, e-mail of telefonisch; en ii) informatie die wij verkrijgen door uw gebruik van onze diensten of het invullen van het intakeformulier, zoals naam, geboortedatum, adres, emailadres, IP-adres en naam van uw huisarts. Wij verwerken ook uw voorkeuren voor bepaalde producten en diensten.

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

Onze website en/of webshop heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online-activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als u ervan overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via welkom@forena.nl, dan verwijderen wij deze informatie.

COOKIES

Wij laten cookies achter waarmee verschillende soorten gegevens via de website en/of de webshop worden verzameld en verwerkt en wij gebruiken deze informatie op verschillende manieren, zoals hierna beschreven.

Wanneer u de website en/of de webshop bezoekt, dan maken wij gebruik van cookies om bepaalde wezenlijke gegevens te verzamelen (zoals onder andere: taalinstellingen, inloggegevens en IP-adres) om ons te helpen onthouden wat uw inloggegevens, controlegegevens, taalinstellingen en andere essentiële gegevens zijn, zodat u eenvoudig de weg kunt vinden op onze website en/of de webshop.

Veder maken wij gebruik van cookies om ons te helpen niet-essentiële gegevens, zoals uw gebruikersvoorkeuren te onthouden, zodat uw ervaring als gebruiker optimaal is, of om uw apparaat bij een volgend bezoek aan onze website en/of de webshop te herkennen. Bepaalde cookies bevatten persoonsgegevens; zo wordt er een cookie achtergelaten dat uw gebruikersnaam opslaat wanneer u op de ‘aanmaken account’ (onthoud mij) knop klikt bij het inloggen.

Naast onze eigen cookies werken wij samen met diverse gerenommeerde bedrijven die ons bijstaan bij het analyseren van het gebruik van de website en/of het platform, en bij het optimaal laten functioneren van onze website en/of het platform, zodat u de best mogelijke ervaring wordt geboden. Op dit moment maken wij gebruik van Google Analytics en Google Ads door Google Inc. en gebruiken de trackingscodes van het programma Mailchimp waarmee wij het verkeer op onze website en/of ons platform bijhouden en speciaal op u afgestemde aanbiedingen ontvangt, monitoring cookies om het functioneren van onze website en/of ons platform te controleren, Facebook, Instagram, LinkedIn, Youtube en Google+ zodat u eenvoudig kunt inloggen indien u ons wilt volgen op die platformen of content van onze website met derden wilt delen, en OnlineAfspraken.nl voor het boeken en het ontvangen van uw persoonsgegevens indien u een online afspraak wilt inplannen.

De website en/of de webshop kunnen knoppen, widgets of content bevatten die aan diensten en/of websites van derden, bijv. Facebook, gekoppeld zijn. Deze derden kunnen ook cookies bij u achterlaten. FØRENA heeft geen invloed op deze verspreiding van cookies door deze derden en kan ze ook niet blokkeren op die websites. Voor meer informatie over de cookies van bedoelde derden wordt u verwezen naar hun website.

Uiteraard respecteren wij de door u gekozen instellingen met betrekking tot cookies. Indien u ermee akkoord gaat dat er bij uw bezoek aan de website en/of de webshop andere cookies dan die voor analysedoeleinden op uw apparaat achterblijven, dan kiest u voor ‘akkoord’. Indien u niet wilt dat wij persoonsgegevens van u verzamelen, dan kiest u daar niet voor. Het kan zijn dat wij essentiële/verplichte cookies achterlaten, zodat wij bij uw volgende bezoek aan de website en/of de webshop via dezelfde browser nog weten welke keuze u gemaakt hebt.

Wij maken u er ook op attent dat wij er alles aan doen om uw keuzes te respecteren. Sommige cookies vallen mogelijk niet onder de door u gekozen instellingen. Indien dit een probleem voor u is, dan raden wij u aan om de cookies-instellingen via uw browser aan te passen; raadpleeg daarvoor de helpfunctie van uw browser. Meer informatie over cookies is te vinden op www.veiliginternetten.nl

VOOR WELK DOEL GEBRUIKT FØRENA UW GEGEVENS?

FØRENA gebruikt de gegevens die verzameld worden voor:

Dienstverlening

FØRENA verwerkt uw persoonsgegevens in de eerste plaats om onze diensten aan u te kunnen leveren. Wij gebruiken deze gegevens bijvoorbeeld voor het versturen van een factuur en het onderhouden van onze relatie met u. Ook gebruiken wij de gegevens om een informatieverzoek te kunnen beantwoorden of om uw behandelplan te kunnen beoordelen. Ook zorgen wij ervoor dat door het bewaren van uw gegevens rekening wordt gehouden met bijvoorbeeld allergieën of zorgverzekeringskwesties.

Inschakelen derden

FØRENA kan derde partijen inschakelen bij het uitvoeren van haar diensten. Voor zover deze derden bij het uitvoeren van de betreffende diensten toegang hebben tot persoonsgegeven heeft FØRENA de vereiste contractuele en organisatorische maatregelen getroffen om te verzekeren dat uw gegevens uitsluitend in overeenstemming met de toepasselijke wet- en regelgeving en voor de in deze privacypolicy genoemde doeleinden worden verwerkt.

Marketing- en verkoopactiviteiten

We doen graag aanbiedingen voor onze producten en diensten aan onze klanten (ook na beëindiging van het contact). Dit doen we per telefoon, e-mail of per post, tenzij u hier bezwaar tegen maakt.

Verwerking van uw gegevens op websites van FØRENA

Wij verzamelen en gebruiken uw persoonsgegevens in de eerste plaats om onze (web)diensten aan u te kunnen leveren en om met u te communiceren. Uw gegevens worden daarnaast gebruikt voor het doen van onderzoek en het uitvoeren van (behandel)analyses, met al doel om onze diensten en onze websites te verbeteren. Wij kunnen uw gegevens op onze website/webshop ook gebruiken om in bepaalde gevallen (commerciële) informatie per e-mail te kunnen sturen over andere diensten dan FØRENA, mits u daarvoor toestemming heeft gegeven.

VERSTREKKING AAN DERDEN

Wij verstrekken uw persoonsgegevens niet aan derden buiten FØRENA, tenzij een van de volgende omstandigheden zich voordoet:

Met uw uitdrukkelijke toestemming

Wij kunnen uw persoonsgegevens aan derden buiten FØRENA verstrekken als wij daarvoor uw uitdrukkelijke toestemming hebben. U kunt deze toestemming te allen tijde intrekken.

Voor verwerking door ingeschakelde derden

Wij kunnen persoonsgegevens aan ons gelieerde partijen of andere vertrouwde partijen verstrekken om deze voor ons te verwerken, uitsluitend volgens onze aanwijzingen en in overeenstemming met onze privacypolicy en andere passende geheimhoudingsverplichtingen en beveiligingsmaatregelen.

Wettelijke verplichting en andere juridische redenen

Wij kunnen uw persoonsgegevens aan derden buiten FØRENA verstrekken als wij redelijkerwijs mogen aannemen dat toegang tot en gebruik van de persoonsgegevens redelijkerwijs nodig is om: i) Te voldoen aan wet- en regelgeving en/of een gerechtelijk bevel; ii) Fraude, technische of beveiligingsproblemen op te sporen, te voorkomen of anderszins aan te pakken; en/of iii) De belangen, eigendommen of veiligheid van FØRENA, onze klanten of het publiek te beschermen, voor zover in overeenstemming met de wet.

HOE LANG BEWAART FØRENA UW GEGEVENS?

FØRENA bewaart uw gegevens niet langer dan wettelijk is toegestaan en noodzakelijk is voor de doeleinden waarvoor uw gegevens worden verwerkt. Hoe lang bepaalde gegevens worden bewaard is afhankelijk van de aard van de gegevens, en de doeleinden waarvoor zij worden verwerkt. De bewaartermijn kan dus per gebruik verschillen.

INZAGE, CORRECTIE EN VERWIJDERING VAN UW PERSOONSGEGEVENS

U hebt recht op inzage van uw persoonsgegevens. Dit houdt in dat u kunt opvragen welke persoonsgegeven er van u zijn geregistreerd en voor welke doeleinden die gegevens worden gebruikt. Een verzoek tot inzage kunt u doen door een e-mail te sturen naar welkom@forena.nl. Als u van mening bent dat wij onjuiste persoonsgegevens over u hebben, kunt deze persoonsgegevens laten corrigeren. U kunt hiervoor contact opnemen via e-mailadres welkom@forena.nl. U ontvangt dan binnen 2 werkdagen een antwoord. Indien u een bij forena.nl geregistreerde gebruiker bent kunt u de gegevens zelf aanpassen in ‘mijn account’ op forena.nl.

U kunt ons ook verzoeken om uw persoonsgegevens te verwijderen uit onze systemen. Wij zullen aan uw verzoek voldoen, tenzij wij een gerechtvaardigd belang hebben om de gegevens niet te verwijderen. Als wij de gegevens hebben verwijderd, kunnen wij om technische redenen niet alle kopieën van de gegevens onmiddellijk van onze servers en back up systemen verwijderen. Wij kunnen weigeren te voldoen aan de hiervoor genoemde verzoeken als deze onredelijk vaak worden gedaan, onredelijk zware technische inspanningen vergen of onredelijk zware technische gevolgen hebben voor onze systemen, de privacy van anderen in gevaar of uitermate onpraktisch zijn.

INFORMATIEBEVEILIGING

Wij nemen alle redelijke, passende beveiligingsmaatregelen om FØRENA en onze klanten te beschermen tegen onrechtmatige toegang of wijzigingen, openbaarmaking of vernietiging van persoonsgegevens. Als ondanks de beveiligingsmaatregelen, er toch sprake is van een beveiligingsincident dat waarschijnlijk nadelige gevolgen heeft voor uw privacy, zullen wij u zo snel mogelijk informeren over het incident.

De gegevens worden na ontvangst opgeslagen in een apart, afgeschermd systeem. Wij maken gebruik van beveiligde verbindingen (Secure Sockets Layer of SSL) waarmee alle informatie tussen u en onze website wordt afgeschermd wanneer uw persoonsgegevens invoert.

OVERIGE BEPALINGEN

Zonder voorafgaande kennisgeving zullen wij deze voorwaarden van tijd tot tijd herzien. Wij adviseren u om regelmatig te controleren of deze voorwaarden zijn herzien. Wij brengen u wel via duidelijk herkenbare mededelingen op onze website en/of de webshop op de hoogte van belangrijke wijzigingen, die van nadelige invloed op uw belangen kunnen zijn, al verwachten wij dergelijke wijzigingen niet in de nabije toekomst. Deze voorwaarden zijn niet van toepassing op websites van derden waartoe u via een koppeling op de website en/of de webshop toegang hebt.

Op deze voorwaarden is Nederlands recht van toepassing. Eventuele geschillen die in verband daarmee ontstaan worden voorgelegd aan de bevoegde rechter in Nederland. Vragen over deze voorwaarden, met betrekking tot inzage in en de juistheid van informatie die u ons via de website en/of de webshop heeft verstrekt, of verzoeken om verwijdering van verouderde informatie kunt u bij ons indienen op het volgende e-mailadres: welkom@forena.nl.