Algemene voorwaarden

INHOUDSOPGAVE 

ARTIKEL 1 – Definities 
ARTIKEL 2 – Toepasselijkheid 
ARTIKEL 3 – Totstandkoming van de overeenkomst 
ARTIKEL 4 – Verplichtingen van FØRENA 
ARTIKEL 5 – Verplichtingen van de consument 
ARTIKEL 6 – Betaling 
ARTIKEL 7 – Aansprakelijkheid 
ARTIKEL 8 – Klachten 
ARTIKEL 9 – Geschillenregeling 
ARTIKEL 10 – Nakomingsgarantie 
ARTIKEL 11 – Afwijkingen 
ARTIKEL 1 – DEFINITIES 

In deze voorwaarden gelden de volgende definities:

FØRENA: De natuurlijke of rechtspersoon die geregistreerd is bij de Stichting Geschillencommissie Consumentenzaken, zich al dan niet georganiseerd heeft via een van de brancheorganisaties ANBOS en actief is in de uiterlijke verzorgingsbranche; 

ANBOS: Algemene Nederlandse Brancheorganisatie Schoonheidsverzorging te Woerden; 

Consument: de natuurlijke persoon die, anders dan in de uitoefening van zijn beroep of bedrijf, gebruik maakt van de diensten van een aangesloten FØRENA in de uiterlijke verzorgingsbranche; 

Overeenkomst: De overeenkomst voor een behandeling, en/of levering van producten, op het gebied van de uiterlijke verzorging (mondeling en schriftelijk); 

Uiterlijke verzorgingsbranche: schoonheidsverzorgingsbedrijf of voetverzorgingsbedrijf;

Schoonheidsverzorgingsbedrijf: Het bedrijf dat behandelingen verricht die gericht zijn op de verzorging van de huid en het uiterlijk van mensen uit schoonheidsoogpunt; 

Geschillencommissie: De Geschillencommissie Uiterlijke Verzorging, Bordewijklaan 46, Postbus 90600, 2509 LP Den Haag;

Branchecodes: De codes van het schoonheidsverzorgingbedrijf, of voetverzorgingsbedrijf, respectievelijk de ‘Code van de schoonheidsspecialisten ‘Code van het voetverzorgingsbedrijf, dan wel een door een brancheorganisatie uitgegeven richtsnoer op hygiëne, arbeidsomstandigheden en milieu. 

Wkkgz: De Wet kwaliteit, klachten en geschillen in de zorg;

Beroepscompententieprofiel: De beschrijving (geformaliseerd en gestandaardiseerd) van het beroep en de competenties van een vakvolwassen beroepsbeoefenaar.

ARTIKEL 2 – TOEPASSELIJKHEID

Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op de totstandkoming en uitvoering van alle overeenkomsten aangeboden door FØRENA.

Alvorens de overeenkomst (op afstand) wordt gesloten, stelt FØRENA deze algemene voorwaarden ter hand dan wel maakt deze inzichtelijk voor de wederpartij. FØRENA draagt er zorg voor dat de wederpartij deze algemene voorwaarden in kan zien dan wel expliciet akkoord dient te gaan met deze algemene voorwaarden alvorens de overeenkomst wordt gesloten. De elektronische weg staat hierbij open. Op verzoek stuurt FØRENA deze algemene voorwaarden aan de wederpartij. 

ARTIKEL 3 – TOTSTANDKOMING VAN DE OVEREENKOMST

1. De overeenkomst komt tot stand door aanvaarding (door de consument) van het aanbod FØRENA. Dit kan in het bedrijf plaatsvinden aan het einde van een behandeling voor de volgende behandeling; telefonisch; via e-mail of een online-afsprakensysteem. De overeenkomst kan ook worden gesloten buiten de verkoopruimte, bijvoorbeeld bij de consument thuis als FØRENA ambulant werkt. 2. Bij een op afstand, of buiten winkelruimte gesloten overeenkomst, is artikel 6:230o, 6:230p en 6:230r van het Burgerlijk Wetboek over bedenktijd en ontbinding van de koop van toepassing. 

ARTIKEL 4 – VERPLICHTINGEN VAN FØRENA

1. FØRENA staat ervoor in dat de door haar verrichte werkzaamheden beantwoorden aan de overeenkomst en worden uitgevoerd met goed en zorgvuldig vakmanschap en met gebruikmaking van deugdelijke materialen en middelen.

2. FØRENA licht de consument in over de aard en omvang van de behandeling, de in redelijkheid te verwachten resultaten en de mogelijke risico’s verbonden aan de behandeling. FØRENA vraagt de consument naar informatie die relevant is om de behandeling goed uit te kunnen voeren. 

3. FØRENA wordt geacht te werken volgens haar/zijn beste kunnen, de geldende wet- en regelgeving, beroepscompetentieprofielen, branche specifieke normen en richtlijnen en de laatste stand der techniek. En verstrekt op basis hiervan adviezen en/of voert de behandeling uit. Indien noodzakelijk wordt een consument geadviseerd om voor aanvullende behandelingen of beoordeling een andere discipline te consulteren.

4. FØRENA zal geen handeling verrichten die buiten zijn beroepscompetenties valt, zoals vastgelegd in het Beroepscompetentieprofiel. 

5. Voorafgaand aan of bij de aanvang van elke behandeling of reeks behandelingen dient FØRENA de consument te informeren over de ter zake geldende prijs. Bij een reeks behandelingen zal de afgesproken prijs niet tussentijds worden verhoogd.

6. De annuleringsvoorwaarden, voor zover van toepassing, worden kenbaar gemaakt aan de klant voordat de overeenkomst tot stand komt.

7. Voor zover van toepassing op de beroepsgroep handelt FØRENA overeenkomstig de op haar van toepassing zijnde bepalingen volgens de Wkkgz.

ARTIKEL 5 – VERPLICHTINGEN VAN DE CONSUMENT

1. De consument dient FØRENA voor het aangaan van de overeenkomst op de hoogte te stellen van eventuele specifieke wensen. 

2. De consument heeft de plicht alle door FØRENA gevraagde en noodzakelijke informatie te verstrekken die deze voor een goede uitvoering van de overeenkomst nodig heeft. 

ARTIKEL 6 – BETALING 

1. Betalingen aan FØRENA dienen contant met een in Nederland algemeen geaccepteerd betaalmiddel te geschieden. Contante betaling omvat ook bijschrijving van het verschuldigde bedrag op een door FØRENA aangegeven bank- of girorekening op het tijdstip van de koop of levering, of betaling door middel van door banken erkende vormen van elektronisch betalen. 

2. Bij online reserveringen is vooruitbetaling verplicht. Bij een reeks behandelingen kan FØRENA de consument verplichten tot een vooruitbetaling

3. In geval de consument de gemaakte afspraak wenst te annuleren worden de volgende kosten in rekening gebracht. Bij annuleren 1 week voorafgaand worden geen kosten in rekening gebracht. Bij annulering binnen 1 week voorafgaand wordt 50% van de behandelkosten in rekening gebracht. Bij annulering binnen 24 uur of een no-show is het volledige bedrag verschuldigd.  

4. Indien de consument ondanks herhaald verzoek niet uit zichzelf betaalt, komen de kosten die FØRENA maakt om de geldvordering te innen voor rekening van de consument. De berekening van de hoogte van de kosten die FØRENA in rekening kan brengen zal plaatsvinden overeenkomstig de Wet normering buitengerechtelijke incassokosten. 

ARTIKEL 7 – AANSPRAKELIJKHEID 

1. FØRENA is tegenover de consument aansprakelijk voor schade die het gevolg is van een tekortkoming die aan FØRENA of een persoon in zijn dienst dan wel stagiaire is toe te rekenen. 

2. FØRENA is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard dan ook, ontstaan doordat de consument onjuiste en/of onvolledige gegevens heeft verstrekt. FØRENA is niet aansprakelijk als het gewenste resultaat niet haalbaar blijkt te zijn. 

3. De consument is tegenover FØRENA aansprakelijk voor door FØRENA geleden schade die door een aan de consument toerekenbare tekortkoming is veroorzaakt. 

4. Bij de aanwezigheid van een bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering is de aansprakelijkheid van FØRENA beperkt tot het bedrag dat in het desbetreffende geval uit hoofde van de gesloten bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering wordt uitbetaald. 

ARTIKEL 8 – KLACHTEN 

1. Het verdient sterke aanbeveling tekortkomingen per ommegaande na het ontdekken of kunnen ontdekken daarvan schriftelijk dan wel elektronisch bij FØRENA in te dienen. Te lang wachten met het kenbaar maken van de ontevredenheid/klacht kan gevolgen hebben voor de bewijspositie van de consument. 

2. FØRENA beschikt over een voldoende bekendgemaakte regeling voor de opvang en behandeling van klachten en behandelt een klacht overeenkomstig deze klachtenprocedure. FØRENA zal eventuele tekortkomingen zo mogelijk herstellen binnen een redelijke termijn. Voor zover op de betreffende beroepsgroep de Wkkgz van toepassing is, maakt een klachtenfunctionaris deel uit van de klachtenprocedure. 

3. Als de klachtenprocedure niet tot een voor beide partijen aanvaardbare oplossing leidt, ontstaat een geschil dat kan worden voorgelegd aan de Geschillencommissie. 

4. De consument kan het geschil voorleggen aan de Geschillencommissie. Dit geldt ook indien de in lid 3 van dit artikel genoemde klachtenfunctionaris niet tot een oplossing komt inzake een geschil tussen FØRENA en de consument. In dit laatste geval zal de klachtenfunctionaris de consument wijzen op de mogelijkheid de klacht voor te leggen aan de Geschillencommissie. 

ARTIKEL 9 – GESCHILLENREGELING

 1. Geschillen tussen consument en FØRENA over totstandkoming of de uitvoering van de overeenkomsten, kunnen zowel door de consument als door FØRENA aanhangig worden gemaakt bij de Geschillencommissie (www.degeschillencommissie.nl). 

2. Een geschil wordt door de Geschillencommissie slechts in behandeling genomen, indien de consument zijn klacht eerst bij FØRENA heeft ingediend.

3. Leidt de klacht niet tot een oplossing dan moet het geschil uiterlijk twaalf maanden na de datum waarop de consument de klacht bij FØRENA indiende, schriftelijk of in een andere door de Commissie te bepalen vorm bij de Geschillencommissie aanhangig worden gemaakt.

4. Wanneer de consument een geschil aanhangig maakt bij de Geschillencommissie, is FØRENA aan deze keuze gebonden. Indien FØRENA een geschil aanhangig wil maken bij de Geschillencommissie, moet hij de consument vragen zich binnen vijf weken uit te spreken of hij daarmee akkoord gaat. FØRENA dient daarbij aan te kondigen dat hij zich na het verstrijken van de voornoemde termijn vrij zal achten het geschil bij de rechter aanhangig te maken. 

5. De Geschillencommissie doet uitspraak met inachtneming van de bepalingen van het voor haar geldende reglement. De beslissingen van de Geschillencommissie geschieden krachtens dat reglement bij wege van bindend advies. Het reglement wordt desgevraagd toegezonden. Voor de behandeling van een geschil is een vergoeding verschuldigd. 

6. Uitsluitend de rechter dan wel de hierboven genoemde Geschillencommissie is bevoegd van geschillen kennis te nemen. 

ARTIKEL 10 – NAKOMINGSGARANTIE

1. ANBOS staat garant voor de nakoming van de bindende adviezen door haar leden, tenzij het lid besluit het bindend advies binnen twee maanden na de verzending ervan, ter toetsing aan de rechter voor te leggen. Deze garantstelling herleeft, indien het bindend advies na toetsing door de rechter in stand is gebleven en het vonnis waaruit dit blijkt, in kracht van gewijsde is gegaan. 

2. Tot maximaal een bedrag van € 7.500 per bindend advies, wordt dit bedrag door ANBOS aan de consument uitgekeerd. Bij bedragen groter dan € 7.500 per bindend advies, wordt de consument dit bedrag uitgekeerd en voor het meerdere wordt de consument aangeboden zijn vordering aan ANBOS over te dragen, waarna deze organisatie op eigen naam de betaling daarvan in recht zal vragen ter voldoening aan de consument. 

3. ANBOS verschaft geen nakomingsgarantie indien, voordat ten behoeve van het in behandeling nemen van het geschil door de consument is voldaan aan de daartoe bepaalde formele innamenvereisten (betaling klachtengeld, retournering ingevuld en ondertekend vragenformulier en eventuele depotstorting), van één van de volgende situaties sprake is: 
– aan het lid is surséance van betaling verleend. 
– het lid is failliet verklaard.
– de bedrijfsactiviteiten zijn feitelijk beëindigd. Bepalend voor deze situatie is de datum waarop de bedrijfsbeëindiging in het Handelsregister is ingeschreven of een eerdere datum, waarvan ANBOS, aannemelijk kan maken dat de bedrijfsactiviteiten feitelijk beëindigd zijn. 

ARTIKEL 11 – AFWIJKINGEN 

Individuele afwijkingen van deze Algemene Voorwaarden, met inbegrip van individuele aanvullingen, moeten schriftelijk dan wel elektronisch tussen FØRENA en consument worden vastgelegd. Afwijkingen zijn alleen mogelijk indien deze in het voordeel van de consument zijn.